تاریخچه موسسه تسکین - حامی کودکان مبتلا به سرطان

کودکان به تنهایی نمی توانند با سرطان مبارزه کنند.